Mẫu Giấy Ủy Quyền Cá Nhân, Doanh Nghiệp Theo Quy Định 2022

Advertisement

Giấy ủy quyền là một hình thức đại diện, thường được sử dụng khi người cần thực hiện thủ tục hành chính nào đó không thể tự mình đứng ra thực hiện ủy quyền cho người khác làm thay. Vậy làm giấy ủy quyền như thế nào là hợp quy định và có giá trị pháp lý? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của mình nhé!

giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền là gì?

Theo quy định của Bộ Luật Dân Sự Việt Nam, Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý được tạo ra để người ủy quyền có thể chỉ định cho người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một/ nhiều công việc nào đó. Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc và quyền hạn trong phạm vi quy định của giấy ủy quyền. Mọi hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền, thì người được ủy quyền phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Điều kiện hiệu lực của giấy ủy quyền?

Giấy ủy quyền không được trái với các nguyên tắc cơ bản được quy định tại Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 • Bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử;
 • Tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận;
 • Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;
 • Xác lập, thực hiện, chấm dứt ủy quyền một cách thiện chí, trung thực;
 • Không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;
 • Các bên phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình.

Hướng dẫn cách viết Giấy ủy quyền

Cách viết Giấy ủy quyền cũng tương tự các loại đơn từ và giấy tờ khác. Bạn hãy đọc kỹ nội dung về cách ghi Giấy ủy quyền để tránh nhầm lẫn, sai sót khi biên soạn nhé.

 • Mẫu giấy cần phải có Quốc hiệu tiêu ngữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 • Tên loại giấy tờ

GIẤY ỦY QUYỀN + sự việc mà bạn muốn ủy quyền

 • Thông tin 2 bên gồm: Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. thông tin các bên bao gồm: Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú.
 • Nội dung ủy quyền.

Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, lý do ủy quyền.

 • Chữ ký của 2 bên và dấu xác nhận của cơ quan nhà nước có trách nhiệm chứng thực liên quan.

Lưu ý:

 • Bạn nhớ ghi rõ giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày …. đến ngày …. Và quy định rõ quyền hạn mà người nhận ủy quyền có thể thực hiện.
 • Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân). Sau này, nếu 2 bên có xảy ra tranh chấp thì Tòa án sẽ căn cứ vào văn bản này mà giải quyết.
giấy ủy quyền
Mẫu giấy ủy quyền
giấy ủy quyền
Chữ ký và xác thực của bên liên quan

Một số mẫu giấy ủy quyền chuẩn theo quy định pháp luật

Mẫu ủy quyền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o ——

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành;

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………….

Số CMND: ……………. Cấp ngày: …….. Nơi cấp: ……..

Quốc tịch:…………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………….

Số CMND: …………. Cấp ngày: ………. Nơi cấp:………..

Quốc tịch:……………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành … bản, mỗi bên giữ ….. bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

(Ký, đóng dấu xác nhận)

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp khi ủy quyền chỉ cần thay đổi các nội dung của bên ủy quyền và các nội dung trong giấy ủy quyền là có thể sử dụng được mẫu này.

Mẫu ủy quyền doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

GIẤY UỶ QUYỀN

 • Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;
 • Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam;
 • Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;
 • Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):…………………………………………….

Giám đốc ………………………………. Công ty Cổ phần …….…………………

Số CMTND: …………………, ngày cấp ………………………, nơi cấp …………..……

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):…………………………………………………

Phó giám đốc ……………………………….. Công ty Cổ phần ……………………….

Số CMTND: ……………………., ngày cấp ………….…, nơi cấp …………………

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. – Phó Giám đốc …….như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của …………………..….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……………………………ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………………………………..…….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………………………..

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……………………………….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………………………………, kinh doanh dịch vụ …………………………;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……………………………. Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ………………………..…….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn …………………………….…theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ………………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)
……………………….

Mẫu ủy quyền giấy tờ nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————- o0o ————

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……………, ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………

…………………………….…………………………………………………

Số CMTND/CCCD: ………….Ngày cấp: ………………

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

Số CMTND/CCCD: …………………. Ngày cấp: ……………………

Nơi cấp: ……………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Do tôi bận việc gia đình nên làm giấy ủy quyền này. Tôi là …………………….., sinh năm …….., số CCCD …………………….. ủy quyền cho anh/chị …………………………, sinh năm ……….., số CCCD ………………………. thay mặt tôi trực tiếp đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở địa chỉ ………………………………….để làm các thủ tục liên quan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ………….. thửa …………, tờ bản đồ …………., cấp ngày ……………..và nhận kết quả quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Pháp luật.

IV. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

– Việc ủy quyền hai bên là hoàn toàn tự nguyện.

Giấy ủy quyền trên được lập thành … bản, mỗi bên giữ …bản.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện giúp đỡ.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền:

Ngày … tháng … năm….. (Bằng chữ: …………………………………………)

Tại UBND xã ……………, huyện ………….., tỉnh …………………..

Tôi ………………………., chủ tịch UBND xã ……………, huyện ………….., tỉnh ……………..

CHỨNG THỰC

Các ông/bà có tên sau đây:

Ông/bà:………………………. Số CCCD:………………………
Ông/bà:………………………. Số CCCD:………………………
Các ông bà có tên trên cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã cùng ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt ông …………….. là người tiếp nhận hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên) CHỦ TỊCH UBND XÃ …………………..

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà “Đầy Đủ” Nhất 2022

Tạm kết

Trên đây, mình đã hướng dẫn mọi người các tạo một mẫu giấy ủy quyền và điều kiện để ủy quyền có hiệu lực pháp lý. Hy vọng thông qua bài viết này bạn có thêm kiến thức pháp luật về hình thức ủy quyền và biết cách làm giấy ủy quyền. Theo dõi thêm một số nội dung liên quan trên thuvienkhoahoc nhé!

Xem thêm:

Advertisement

Viết một bình luận