Chắc nhiều bạn làm kinh doanh hay quản lý một doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc làm việc liên quan đến tài chính kế toán điều biết equity là gì. Nhưng đó là khái niệm chuyên ngành, và không phải ai cũng hiểu rõ về kiến thức này. Hãy cùng mình tìm hiểu nha.

Equity là gì?

Trong tài chính và kế toán, Equity là vốn chủ sở hữu là giá trị tài sản của một doanh nghiệp. Giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu được tính bằng chênh lệch giữa tài sản và nợ trên bảng cân đối kế toán của công ty, trong khi giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu dựa trên giá cổ phiếu hiện tại hoặc giá trị được xác định bởi các nhà đầu tư hoặc chuyên gia định giá. Tài khoản cũng có thể được gọi là cổ đông / chủ sở hữu / cổ đông hoặc giá trị ròng.

Tham khảo thêm >> WACC là gì?

Có 2 loại Equity gồm:Giá trị sổ sách và giá trị thị trường.

Giá trị sổ sách là gì?

Trong kế toán, vốn chủ sở hữu luôn được liệt kê theo giá trị sổ sách của nó. Đó là giá trị mà kế toán xác định bằng cách lập báo cáo tài chính và phương trình bảng cân đối kế toán mà tài sản = nợ phải trả + vốn chủ sở hữu. Phương trình được sắp xếp lại là vốn chủ sở hữu = tài sản – nợ phải trả.

Giá trị tài sản của công ty là tổng của từng tài sản hiện tại và không hiện tại trên bảng cân đối kế toán. Các tài khoản chính bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí trả trước, tài sản cố định, nhà máy và thiết bị tài sản (PP & E), sở hữu trí tuệ và tài sản vô hình.

Giá trị nợ phải trả là tổng của từng khoản nợ hiện tại và không hiện tại trên bảng cân đối kế toán. Các tài khoản phổ biến bao gồm hạn mức tín dụng, tài khoản phải trả, nợ ngắn hạn, doanh thu trả chậm, nợ dài hạn, cho thuê vốn và bất kỳ cam kết tài chính cố định nào.

Trong thực tế, giá trị của vốn chủ sở hữu được tính theo cách chi tiết hơn nhiều và là một chức năng của các tài khoản sau:

  • Vốn cổ phần.
  • Thặng dư đóng góp.
  • Thu nhập giữ lại.
  • Thu nhập ròng (lỗ).
  • Cổ tức.

Để tính toán đầy đủ giá trị, kế toán phải theo dõi tất cả vốn mà công ty đã huy động và mua lại (vốn cổ phần của nó), cũng như thu nhập giữ lại của nó, bao gồm thu nhập ròng tích lũy trừ đi cổ tức tích lũy. Tổng vốn cổ phần và thu nhập giữ lại bằng vốn chủ sở hữu.

Giá trị thị trường là gì?

Trong tài chính, vốn chủ sở hữu thường được biểu thị dưới dạng giá trị thị trường, có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị sổ sách. Lý do cho sự khác biệt này là các báo cáo kế toán đã quá cũ(tất cả các kết quả là từ quá khứ) trong khi các nhà phân tích tài chính mong muốn trong tương lai để dự báo những gì họ tin rằng hiệu quả tài chính sẽ đạt được.

Nếu một công ty được giao dịch công khai, giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu sẽ dễ dàng được tính toán, đó đơn giản là giá cổ phiếu mới nhất nhân với tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu một công ty là tư nhân, việc xác định giá trị thị trường của nó là khó khăn hơn nhiều. Nếu công ty cần được định giá chính thức, nó thường sẽ thuê các chuyên gia như ngân hàng đầu tư, công ty kế toán (nhóm định giá) hoặc các công ty định giá tài sản để thực hiện phân tích kỹ lưỡng.

Phương pháp tính Equity

Nếu một công ty là tư nhân, giá trị thị trường phải được ước tính. Đó là một quá trình rất phức tạp. Các phương pháp phổ biến nhất để ước tính giá trị vốn chủ sở hữu là:

  • Phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF).
  • So sánh, phân tích tình hình tài chính của công ty.
  • Giao dịch tiền lệ.

Theo cách tiếp cận dòng tiền chiết khấu, một nhà phân tích sẽ dự báo tất cả dòng tiền tự do trong tương lai cho một doanh nghiệp và chiết khấu nó trở lại hiện tại bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu. Nó là một hình thức định giá rất chi tiết và đòi hỏi quyền truy cập vào một lượng lớn thông tin công ty. Nó cũng dựa nhiều nhất vào cách tiếp cận, vì nó kết hợp tất cả các khía cạnh của một doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu cá nhân (Giá trị ròng)

Khái niệm công bằng áp dụng cho từng người cũng như đối với các doanh nghiệp. Tất cả chúng ta đều có giá trị ròng cá nhân của riêng mình, và nhiều loại tài sản và nợ phải trả mà chúng ta có thể sử dụng để tính giá trị ròng.

Ví dụ phổ biến về tài sản cá nhân như tiền mặt, bất động sản, nhà, xe….

Mong rằng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn Equity là gì? Và tầm quan trọng của vốn chủ sở hữu.